Προκήρυξη 2ου κύκλου σπουδών του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προγεννητικός Έλεγχος −Αντισύλληψη −Τοκετός»

Το τµήµα Ιατρικής του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης κατά το Ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018 διοργανώνει τον δεύτερο κύκλο του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών, διάρκειας τεσσάρων εξαµήνων στο γνωστικό αντικείµενο «Μαιευτική Γυναικολογία»

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Το πρόγραµµα απευθύνεται σε επιστήµονες βιοїατρικών ειδικοτήτων ,όπως πτυχιούχους των Τµηµάτων Ιατρικής και ΤΕΙ Μαιευτικής Γυναικολογίας Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής και αναγνωρισμένων οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής, που έχουν ενδιαφέρον στις τελευταίες επιστηµονικές εξελίξεις στην Μαιευτική Γυναικολογία

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

Στους επιτυχόντες απονέµεται ο τίτλος «Προγεννητικός Έλεγχος − Αντισύλληψη − Τοκετός» Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στη διαδικασία της επιλογής καλούνται να υποβάλλουν από 01ης Μαρτίου 2017 έως και 01ης Ιουνίου 2017 φάκελο υποψηφιότητας µε τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση συµµετοχής
2. Αντίγραφο πτυχίου και άλλων τίτλων σπουδών ( αναγνώριση από ∆ΟΑΤΑΠ/∆ΙΚΑΤΣΑ για τίτλους αλλοδαπής)
3. Αναλυτική Βαθµολογία πτυχίου
4. Επίδοση σε διπλωµατική εργασία (όπου αυτή προβλέπεται από το προπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών )
5. Φωτοτυπία ταυτότητας (επικυρωµένη)
6. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία
7. Επίσηµο αποδεικτικό αγγλικής γλώσσας. Αποδεικτικό άλλης γλώσσας ( προαιρετικά)
8. Βιογραφικό σηµείωµα στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές ,η επιστηµονική ,η ερευνητική και η επαγγελµατική εµπειρία
9. Αντίγραφα σχετικών δηµοσιεύσεων
10. Ανάλυση ερευνητικών ενδιαφερόντων του υποψηφίου και συσχέτισή τους µε το Π.Μ.Σ. ( τουλάχιστον 1000 λέξεις)
11. ∆ύο συστατικές επιστολές

  • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποδεδειγµένα πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσαςΌσοι πληρούν τις βασικές τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί µετά από προσωπική συνέντευξη όσων οι φάκελοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα στην Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων του Π.Μ.Σ. την.
  • Οι επιλεγέντες σπουδαστές θα καλύπτουν ευρύ φάσµα των διαφόρων βιοιατρικών επιστηµών και ο αριθµός των εισακτέων θα είναι µέχρι 30 ανά έτος σπουδαστές.
  • Η εγγραφή και η έναρξη των εργασιών του ΠΜΣ θα γίνει µε την έναρξη του εαρινού εξαµήνου
  • H παρακολούθηση του ΠΜΣ είναι υποχρεωτική και απαιτεί την καταβολή διδάκτρων που ανέρχονται σε 2500 Ε (833,34 ευρώ ανά κύκλο σπουδών)
  • Υποβολή δικαιολογητικών στην παρακάτω διεύθυνση

Γραµµατεία Ιατρικού Τµήµατος ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης ∆ραγάνα Αλεξανδρούπολη,Τ.Κ. 68100 Τηλ 2551030911
Επικοινωνία για πληροφορίες Γραµµατεία ΠΜΣ Τηλ : 2551351372, 2551353273 6937340875, 6972728272, 6944369787

Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος του Π.Μ.Σ.
Γεώργιος Γαλάζιος
Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας ∆.Π.Θ.

demokritos

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα Ιατρικής

 

Τμήμα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
"Προγεννητικός Έλεγχος - Τοκετός - Αντισύλληψη"

Πανεπιστημιούπολη - Δραγάνα
Αλεξανδρούπολη
Έβρος

+30 25513 53297