Αρχική

Αρχική

headhero1

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Προγεννητικός Έλεγχος-Τοκετός-Αντισύλληψη

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ


Το Πρόγραμμα

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο πεδίο του Προγεννητικού Έλεγχου της Αντισύλληψης και του Τοκετού, συνδυάζοντας τη βασική εργαστηριακή έρευνα με την κλινική πράξη.

Τα μαθήματα

Τα μαθήματα συντονίζονται από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ και θα πραγματοποιούνται σε συνεργασία με αναγνωρισμένους καθηγητές και ερευνητές από Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα της ημεδαπής αλλά και της αλλοδαπής.. προάγοντας διεθνή προσανατολισμό, επίσημες γλώσσες του προγράμματος είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

Οι συμμετέχοντες

Οι συμμετέχοντες στο ΠΜΣ θα εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές, τη μεθοδολογία και τις δεξιότητες που απαιτούνται για τον Προγεννητικό Έλεγχο την Αντισύλληψη και τον Τοκετό. Επιπλέον θα εκπαιδευτούν στις αρχές του οικογενειακού προγραμματισμού και της βιοηθικής.

Οι απόφοιτοι

Οι απόφοιτοι θα έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν ενδελεχώς σε τομείς όπως η Μαιευτική Γυναικολογία, Μαιευτική, Μοριακή Διαγνωστική στην Ανθρώπινη αναπαραγωγή και θα μπορούν να στελεχώσουν τόσο ακαδημαϊκά και ερευνητικά Ιδρύματα όσο και βιοϊατρικά, διαγνωστικά εργαστήρια.

Κατηγορίες Υποψηφίων για φοίτηση στο Π.Μ.Σ.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι πρώτου κύκλου σπουδών στα πεδία της Ιατρικής, της Μοριακής Βιολογίας, της Βιολογίας, και της Μαιευτικής, των Σχολών Θετικών Επιστημών, των Σχολών Υγείας, των Πανεπιστημίων, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφών με τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα. Οι πτυχιούχοι μπορεί να είναι απόφοιτοι: α) τμημάτων Πανεπιστημίων ή τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής, β) πτυχιούχοι πρώτου κύκλου σπουδών αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής που έχουν αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80) και γ) Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ως υπεράριθμοι και μέχρι 1 ανά έτος, σύμφωνα τις διατάξεις του ν. 4485/2017, άρθρο 34, παρ. 1, 7 και 8. Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας, ενώ στα ακαδημαϊκά κριτήρια επιλογής περιλαμβάνονται κριτήρια τα οποία είναι σύμφωνα τις διατάξεις του ν. 4485/2017, άρθρο 34, παρ. 2.

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 60 μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.

Δικαιολογητικά υποψηφίων φοιτητών

  • 1. Έντυπο Αίτησης συμμετοχής στο Π.Μ.Σ.

  • 2. Βιογραφικό Σημείωμα με στοιχεία για τις σπουδές και την ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία του υποψήφιου

  • 3. Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή βεβαίωση ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους. Ειδικά για τους υποψηφίους που προέρχονται από Πανεπιστημιακές Σχολές της αλλοδαπής απαιτείται επιπλέον βεβαίωση υποβολής αίτησης ισοτιμίας στο ΔΟΑΤΑΠ. Στην περίπτωση που ο τίτλος δεν υπάρχει κατά την υποβολή των δικαιολογητικών αλλά αναμένεται μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους, οι επιτυχόντες πρέπει να τον προσκομίσουν κατά την εγγραφή τους. Εναλλακτικά, μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών του οικείου Τμήματος κατά την εγγραφή και τον τίτλο μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους.

  • 4. Παράρτημα Διπλώματος ή επικυρωμένη αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων.

  • 5. Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο B1 ή ανώτερο)

  • 6. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές από πανεπιστημιακούς δασκάλους ή ερευνητές.

  • 7. Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα συνέβαλλε ώστε η επιτροπή αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη άποψη.

demokritos

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα Ιατρικής

 

Τμήμα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
"Προγεννητικός Έλεγχος - Τοκετός - Αντισύλληψη"

Πανεπιστημιούπολη - Δραγάνα
Αλεξανδρούπολη
Έβρος

+30 2551353157